فروش مال بدون تعیین مقدار و یا با نداشتن علم تفصیلی به مقدار آن، بیع مجازفه است.که در اصطلاح فارسی به عنوان گزاف کاربرد دارد