بیع خیار بیعی است که در آن خیار شرط به کار رفته و یا عدم وجود خیار شرط شده باشد برای مثال شرط شود که طرفین خیار تبعض صفقه نداشته باشند.بیع به شرط وجود حقّ خیار برای فروشندههمان بیع شرط است. اقسام بیع خیار به معنای اول(بیعی که دارای خیار یا مشروط به عدم خیار باشد )، سه نوع است: ۱خیار مجلس دربیعی متصور خواهد بود که دو طرف معامله پس از تحقّق آن، تا زمانی که از هم جدا نشدهاند حقّ خیار دارند. ۲. بیعی که در آن عدم وجود خیار مجلس، شرط شده باشد. ۳. بیعی که در آن برای مدّتی معیّن شرط خیار شده باشد.(خیار شرط)در نوع اول دو طرف معامله تا قبل از جدا شدن از یکدیگر حقّ فسخ معامله دارند، برخلاف نوع دوم که هیچ کدام چنین حقّی ندارند. درنوع سوم نیز برای کسی که شرط خیار شده حقّ فسخ معامله در مدّت معیّن تعیین شده است.