فرهنگ ترمولوژی

بیع الحصاه

در سه معنی به ککار میرود:الف(مشتری سنگی به سوی کالاهای فروشنده پرتاب می کرد تا با اصابت آن مبع تعیین شود.) ب(در بیع زمین ،حدود مبیع با پرتاب سنگ تعیین می شد.) ج(فروشنده مشتی ریگ بر می داشت تا در برابر هر عدد ،یک درهم از خریدار بگیرد و ثمن معامله تعیین شود.) این نوع بیع که در عصر جاهلی وجود داشته،با نهی پیامبر (ص) و به استناد جهل نسبت به مورد معامله باطل اعلام شد.)