فرهنگ ترمولوژی

بولتن سیاسی

نشریهای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی اعم از عادی یا طبقهبندی شده نشریه مذکور توسط دستگاههایی منتشر میشود که قانوناً مجاز به انتشار اینگونه نشریات هستند.(بند ۲ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵ مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۶ هیأت وزیران)