فرهنگ ترمولوژی

بودجه تفصیلی

بودجه ای است که هر وزاتخانه یا موسسه دولتی به طور تفصیل سالانه تهیه کرده و مطابق رقمی که در بودجه کل کشور برای آن تعیین و پیش بینی شده، تصویب میگردد.