فرهنگ ترمولوژی

بنگاه حمایت زندانیان

موسسه ای است دولتی که به منظور تربیت و تهذیب اخلاق و اصلاح زندانیان و اموختن حرفه با آن ها و راهنمایی و پیدا کردن شغل برای زندانیان که گس از اجرای محکومیت توانایی تهیه شغل ندارند تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری تشکیل می شود.(ماده یک اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان –مصوب هیئت وزیران –مورخ 20-2-36)