فرهنگ ترمولوژی

برائت از عیب

برات از عیب ؛ در معناى سلب تعهد از خود در برابر عیوب کالاى مورد معامله عنوان گردیده است.مستحب است فروشنده هنگام فروش کالاى معیوب از عیبهاى آن -اعم از آشکار و پنهان- با ذکر تفصیلى آنها متبری شود ، که در نتیجه موجب سقوط حق خیار فسخ معامله یا حق گرفتن ارش براى خریدار خواهد شد. ذکر اجمالى عیبها نیز (به اینکه فروشنده بگوید: از تمامى عیوب این کالا تبرى مىجویم) در سقوط حق یاد شده مکفی خواهد بود .