در لغت به معنای وام دار، مدیون است ور در اصطلاح حقوقی به کسی که تعهدی به نفع غیر در ذمه داشته باشد،اطلاق میگردد.

بدهکار به شخصی گفته می‌شود که دینی یا دیونی به نفع شخص دیگر بر عهده او است؛ و وی موظف به پرداخت آن دین یا دیون است.