فروشنده (شخصی که در عقد بیع غالبا در طرف ایجاب واقع می شود و بمال او به عنوان معوض و مبدل نگاه می شود نه عوض و بدل .کسی که در معامله کالایی را بفروشد در مقابل او مشتری یا خریدار قرار می گیرد)