در دادرسی مدنی رساندن یک سند رسمی به اطلاع هر شخص یا اشخاصی معین که مستلزم رعایت تشریفات خاص قانونی است