در لغت به معنای داشتن لیاقت برای امری به کار رفته در اصطلاح حقوقی صفت کسی است دارای هیچ یک از موانع برخورداری از حق نباشد که شامل :جنون،سفه،صغر،ورشکستگی و.... ،میباشند.

اهلیّت به طور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.