در لغت به معنای شایسته،سزاار و همچنین،علاقمند پیرو و همچنین خانواده به کار رفته است در اصطلاح حقوقی در مقابل محجور عنوان شده و به معنای شخص دارای اهلیت و شایستگی است.

اهل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • اهل (شهر)
  • اهل یا شهروندی