در لغت به معنی بر انداخته شدن،بر هم زده شدن است.در اصطلح حقوقی به معنی انحلال قهری عقد عنوان شده است.

واژه های نزدیک