جمع اماره و در لغت به معنای نشانه و علامت است.در اصطلاح حققی به معنای اوضاع و احوالی است در مرجع قضای و یا به حکم قانون دال بر امری شناخته شده است.

واژه های نزدیک