فرهنگ ترمولوژی

اقرار معلق

اقرار به معنای اخبار آمده ولی اخباری که معلق باشد به دلیل اینکه فاقد یکی از عناصر اصلی اقرار میباشد،نمیتاند عنوان اقرار را داشته باشد.