در لغت به معنای ابراز و اذعان واعتراف آمده و در اصطلاح حقوقی به معنی اخبار به حقی است که به ضرر خود و به نفع غیر باشد.

واژه های نزدیک