فرهنگ ترمولوژی

اعاده حیثیت

در حقوق به معنی بازگشتن شخصی به اهلیتی که،به علتی آن را از دست داده است.