فرهنگ ترمولوژی

اصل انتقال حقوق

قاعده ی حقوقی است که طبق آن هر حقی قابل نقل انتقال به غیر است مگر آنکه قانون غیر قابل انتقال بودن آنرا تصریح کرده باشد.