در لغت به معنای فاش کردن،انتشار خبر ، رواج دادن در حقوق به معنی جمع شدن حقوق چند نفر بر مال معینی

اشاعه ، در حوزه ارتباطات، به معنای پخش‌همگانی یک پیام برای عموم است بدون دریافت بازخورد مستقیم از مخاطب است.