نوشته ای که برای رد یا قبول یک موضوع ندوین و امضاء شود،تاییدیه،شهادتنامه،صورتمجلس،گواهی،

واژه های نزدیک