باز پس گرفتن،برگرداندن،بازستانی،عودت

استرداد عبارت است از عمل باز پس‌دادن بزهکار یا متهم به جرم توسط یک دولت به دولت دیگری که شخص متهم به بزهکاری در قلمرو آن است. از آنجا که در این مورد هیچ قانون بین‌المللی وجود ندارد، دولت‌ها قراردادهای بسیار در این باب با یکدیگر بسته‌اند و موارد بازداد را معین کرده‌اند. در این قراردادها پیش‌بینی می‌شود که متهمان یا محکومت، به جز بزهکاران سیاسی، باز پس داده می‌شوند. بزهکاران سیاسی، بر طبق قوانین بین‌المللی، «پناهنده» به‌شمار آمده و از حقوق پناهندگی بهره‌ور می‌شوند.