محق حقی شدن،سزاوار شدن،به معنی اهلیت پیدا کردن برای دارا شدن به حقی .