خواهران و برادرانی که تنی نباشند،مادر آنها یکی ولی پدرانشان یکی نباشند.