کیفیت اوصاف یک شخص که در قانون مدنی موضوع آثار حقوقی آن شخص قرار داده شده