علم در شمارش وقایع خارجی ،پدیده ها ،افراد اعم از مادی،اقتصادی ،اجتماعی و .... ،سرشماری،آمار

واژه های نزدیک