مدت و مهلت معین برای هر چیزی است ،در حقوق نهایت مهلت مدت ادای قض و دین را گویند.