در فقه اخباری است که صحابى آنرا نقل مى کند، بدون اینکه آنرا به بیغمبر (ص) نسبت دهند.