فرهنگ ترمولوژی

ابداع احتمال

(فقه) فرض جدید و تازهاى در موردیک مساله فقهى اظهار نمودن است. ابداع احتمال، ذهن را ازحالت بساطت خارج میسازد (مقدمه عمومى علم حقوق- شماره ۲۰۰ ببعد)