فرهنگ ترمولوژی

آداب و رسوم

به مجموع مقرراتی که در عرف یک جامعه عادت و متداول باشد ولی در قوانین مدون نوشته نشده و منعکس نشده باشد ،گفته میشود