[اَ] (اِ) شاخه هائی را گویند که از درخت بریده باشند و بعربی جلمه خوانند. (برهان قاطع). آژغ. (فرهنگ ناصری). ازغ. ازگ. ستاک. و رجوع به ازگ شود. || شوخ. چرک :

( اَ ) [ په. ] (اِ.) نک اَزغ.

(اسم) [قدیمی] [ažq] = ازغ