[اَ دَ / اِ دَ] (اِ)(1) مار بزرگ. (برهان). مار بزرگ جثه. (غیاث اللغات). اژدرها. اژدها. تنّین. ثعبان. (بحر الجواهر). بَرغَمان. بُرسان. در اساطیر قدیمه نام ماری بغایت عظیم که از دهان آن آتش بیرون میریخته است :

(اَ دَ) (اِ.) ۱- ابزاری جنگی که با آن کشتی را غرق کنند. ۲- اژدها.

(اسم) ‹اژدرها، اژدها› [a(e)ždar] ۱. در افسانه‌ها ماری بسیار‌بزرگ که از دهانش آتش بیرون می‌آمد؛ اژدها. ۲. (نظامی) نوعی موشک زیرآبی که پس از برخورد به هدف منفجر می‌شود.

اَژدَر یک سلاح انفجاری پرتابی است که از دریا و در درون آب پرتاب می‌شود.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﮊﺩﺭ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻳﻚ ﺍﮊﺩﺭ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﻴﺰﻧﻴﺪ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺍﮊﺩﺭ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﺴﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﮊﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ: ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﻲ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.