[اَ نَ / نِ] (ص، اِ) آفکانه. افگانه. بچهء نارسیدهء از بار رفته.

(اَ نِ) (اِ.) بچه نارسیده که از شکم انسان یا حیوان بیفتد، آفگانه.

(اسم) [قدیمی] [apgāne] = آفگانه