[اَ] (اِ) سنگ فسان. سنگ سَو. مِسَنّ. افسان. و آن سنگی و جز آن باشد که بدان کارد و امثال آن تیز کنند.

( اَ ) (اِ.) فسان، افسان، سنگی که با آن کارد و مانند آن را تیز کنند.

(اسم) ‹افسان› [قدیمی] [apsān] سنگی که با آن کارد و شمشیر تیز می‌کردند.