فرهنگ عمید

اسپ ریس

(اسم) [پهلوی: asprēs, aspras] ‹اسب‌ریس، اسپ‌ریز، اسپ‌رز، اسپ‌رس، سپریس، اسپ‌ریش، اسپرسپ، اسپرسف› [قدیمی] [aspris] میدان اسب‌دوانی، چوگان‌بازی، یا رژه و تاخت‌وتاز با اسب.