[اُ پُ] (اِ) پاره ای گوشت در درون حیوان که مادهء سوداست و اهل هند آنرا تلی خوانند. (از آنندراج). سپرز. طحال. رجوع به سپرز شود. || در ترکی زبانک شرم زنان. چوچله. دِلاّق.

(اِ پُ) (اِ.) سپرز، طحال.

(اسم) (زیست‌شناسی) [قدیمی] [esporz] = سپرز

سپرز، طحال

با اسپورز ساری اشتباه نگیرید.

واژه های نزدیک