(اسم مصدر) [عربی: استقاء] [قدیمی] [esteqā] ۱. نوشیدن آب. ۲. نوشاندن آب.