[اِ تِ] (ع مص) سخت بخندیدن. (تاج المصادر بیهقی). نیک سخت بخندیدن. (زوزنی). مبالغه کردن در خنده. و اُستغرب، مجهولاً کذلک. (منتهی الارب). || غریب و عجیب آمدن. (زوزنی). عجیب و غریب شمردن. غریب آمدن. (تاج المصادر بیهقی). بعید شمردن. بعید داشتن.

فرهنگ معین

استغراب

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) غریب شمردن، عجیب دانستن چیزی را، به شگفت آمدن از امری.

فرهنگ عمید

استغراب

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [esteqrāb] عجیب و غریب دانستن؛ تعجب کردن؛ شگفتی.

تعجب كردن , عجيب دانستن , شگفت زده شدن