(اسم مصدر) [عربی: استعصاء] [قدیمی] [estesā] نافرمانی کردن؛ عصیان؛ سرپیچی.

واژه های نزدیک