فرهنگ معین

استعادت

(اِ تِ دَ) [ ع. استعاده ] (مص م.) نک استعاده.

فرهنگ عمید

استعادت

(اسم مصدر) [عربی: استعادَة] ‹استعاده› [قدیمی] [esteādat] ۱. بازگشت چیزی را خواستن. ۲. برگرداندن. ۳. تکرار کردن.