فرهنگ عمید

استطابت

(اسم مصدر) [عربی: استطابَة] [قدیمی] [estetābat] پاک کردن؛ تطهیر کردن.