[اَ تَ وَ] (ص) نازا. زنی را گویند که هرگز نزاید و او را بعربی عقیمه خوانند و معنی ترکیبی آن استرمانند است، چه ون بمعنی مانند هم آمده است. (برهان قاطع). نازاینده چون استر(1) زیرا که ون بمعنی مانند است و صحیح آنست که برای نسبت است. (رشیدی). عقیم باشد یعنی نازاینده. (اوبهی). عقیم یعنی زن نازای. (غیاث). عاقر :

(اَ تَ وَ) (ص.) نازا، زنی که بچه نیاورد.

(صفت) [هندی باستان] [قدیمی] [astarvan] = سترون: ♦ سهل نماید برِ استرونان / محنت زاییدن آبستنان (امیرخسرو۱: ۸۸).

استرون (E1 یا oestrone) یکی از هورمونهای جنسی از گروه استروژن در زنان است. این هورمون با فرمول C18H22O2 از تخمدان و بافت چربی ترشح می‌شود. استرون سطح خونی اندکی دارد و هورمون اصلی استروژن نیست.

فرهنگ دارویی

انداسترون

موارد مصرف: اين دارو در درمان تهوع و استفراغ ناشي از شيميدرماني یا پس از عمل جراحي مصرف مي-شود.

هشدار: در بيماران مبتلا به انسداد تحت حاد رودهاي يا ايلئوس و در نارسایی کبدی با احتياط فراوان مصرف شود.کاهش مقدار مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی کبد ضروري است.

عوارض: در بيماران مبتلا به انسداد تحت حاد رودهاي يا ايلئوس و در نارسایی کبدی با احتياط فراوان مصرف شود.کاهش مقدار مصرف دارو در بيماران مبتلا به نارسایی کبد ضروري است.

تداخل دارویی: در صورت مصرف همزمان با ريفامپين غلظت پلاسمايي دارو کاهش مييابد. داروهاي القاکننده ايزوآنزيم های کبدی ممکن است اثرات ضدتهوع اين دارو را کاهش دهند. از مصرف همزمان با آپومورفین اجتناب شود.

واژه های نزدیک