فرهنگ عمید

استروبوسکپ

(اسم) [فرانسوی: stroboscope] (فیزیک) [est[e]roboskop] وسیله‌ای برای دیدن اجسام متحرک که آن‌ها را ساکن جلوه می‌دهد و در آن به‌ویژه از روشنایی قطع‌ووصل‌شونده برای ایجاد وقفه‌ای موقت در دیدن استفاده می‌شود.