[اِ تِ] (ع مص) بخشایش خواستن. (تاج المصادر بیهقی). رحم خواستن. مهربانی طلبیدن.

فرهنگ معین

استرحام

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) رحمت خواستن. مرحمت طلبیدن.

فرهنگ عمید

استرحام

(اسم مصدر) [عربی] [esterhām] ۱. رحم خواستن؛ شفقت و بخشایش خواستن؛ مهربانی خواستن. ۲. دلسوزی؛ شفقت.

واژه های نزدیک