[اَ تَ] (ص مرکب، اِ مرکب) بَغّال. قاطرچی. استروان.

فرهنگ عمید

استربان

(اسم، صفت) ‹استروان› [قدیمی] [astarbān] قاطرچی.