(اِ تِ) [ ع. استدعاء ] ۱- (مص ل.) فراخواندن، خواهش کردن. ۲- (اِ.) خواهش.

(اسم مصدر) [عربی: استدعاء] [estedā] ۱. درخواست کردن؛ درخواست چیزی با فروتنی؛ خواهش. ۲. [قدیمی] فراخواندن.

التماس، تقاضا، تمنا، خواهش، درخواست

واژه های نزدیک