فرهنگ دهخدا

استخوان شناسی

[اُ تُ خوا / خا شِ](حامص مرکب)(1) معرفه العظام.

فرهنگ عمید

استخوان شناسی

(اسم، حاصل مصدر) (پزشکی) [osto(e)xānšenāsi] علمی که دربارۀ استخوان‌های بدن بحث می‌کند؛ استئولوژی.