(اسم مصدر) [عربی: استفخاء] [قدیمی] [estexfā] ۱. پنهان شدن. ۲. پنهان کردن.