[اِ تَ] (اِ) آبگیر. (برهان). تالاب. (غیاث) (برهان): ترعه؛ دهانهء حوض و استخر. (منتهی الارب).

[اِ تَ] (اِخ)(1) اصطخر. اصطرخ. ستخر. (جهانگیری). شهری بفارس از اقلیم سوم، طول آن 79 درجه و عرض 32 درجه و آن از بزرگترین حصن های فارس و شهرها و کوره های آنست. گویند نخستین کسی که آنرا بساخت اصطخربن طهمورث پادشاه ایران بود و طهمورث نزد ایرانیان بمنزلهء آدم است. جریربن الخطفی گوید که ایرانیان و روم و عرب از فرزندان اسحاق بن ابراهیم خلیل علیه السلام اند:

(اِ تَ) (اِ.) ۱- آبگیر، تالاب. ۲- حوض بزرگ که آب بسیار در آن جمع کنند و در آن انواع ورزش‌های آبی نمایند.

(اسم) ‹استرخ، استلخ، ستخر› [estaxr] آبگیر مصنوعی، روباز یا سرپوشیده، گود، و معمولاً به شکل مستطیل که برای شنا کردن ساخته می‌شود.

آبگیر، برکه، برم، تالاب، حوض، حوضچه، حوضه

استخر آب، آبگیری مصنوعی است که برای شنا، آب‌تنی، تفریح، سرگرمی و ورزش‌های آبی مانند واترپلو و غواصی استفاده می‌شود. از استخر آب همچنین برای مصارف آموزشی و علمی نیز استفاده می‌گردد.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺗﺠﺴﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻃﻠﺒﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﺑﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺁﺏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﻮﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﻭ ﺻﻔﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻳﺎ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺯﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺩﮔﻲ ﻳﮏ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺣﻮﺽ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﭘﺎﮎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﻱ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻋﻤﺮﻱ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﮐﺎﻣﺮﻭﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﮐﺪﺭ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﮏ ﺑﻮﺩ ﻏﻤﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﻲ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺁﺏ ﻋﻔﻦ ﻭ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺰﻩ ﺭﻭﻳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺍﻱ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻮﺩ ﺁﻥ ﻋﺎﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.