[اِ تِ] (ع مص) خدمت خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). اختدام. (منتهی الارب). خدمت خواستن. خادم خواستن. بچاکری و خادمی گرفتن. برای خدمت خواستن. چاکر داشتن خواستن از کسی یعنی از وی خواستن که چاکر او باشد. || استخدام، هو ان یذکر لفظ له معنیان فیراد به احدهما ثم یراد بالضمیر الراجع الی ذلک اللفظ معناه الاَخر او یراد باحد ضمیریه احد معنییه ثم بالاَخر معناه الاَخر، فالاول کقوله:

فرهنگ معین

استخدام

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) به خدمت گرفتن، به کار گماشتن.

فرهنگ عمید

استخدام

(اسم مصدر) [عربی] [estexdām] ۱. کسی را برای خدمت خواستن، در برابر پرداخت حقوق معیّن. ۲. گماشته شدن به شغلی. ۳. (ادبی) در بدیع، آوردن لفظی که با یک کلمه یک معنی و با کلمۀ دیگر معنی دیگری داشته باشد، مانندِ این شعر: من ایستاده‌ام که کنم جان فدا چو شمع / او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد (حافظ: ۲۹۶). ۴. استفاده از: خاقانی در استخدام قافیه‌های دشوار تعمد داشته است.

استعمال کردن , بکار گماشتن , استخدام کردن , مشغول کردن , بکار گرفتن , شغل

استخدام به‌عنوان واژه، به معنی «به خدمت گرفتن» است. در حالت کلی استخدام به قراردادی که میان کارمند و کارفرما بسته می‌شود، می‌گویند. این قرارداد، می‌تواند شامل تضمین گفتاری و نوشتاری برای ارائهٔ خدمات و کنترل و نظارت بر انجام کاری باشد که میان طرف‌ها، بسته می‌شود. این قرارداد، معمولاً با تضمین سود از جانب کارگر برای کارفرما همراه با تعیین مزد است. شرایط لازم در این قرارداد نوع کار ساعات کار مبلغ مزد مورد توافق و دیگر شرایط به صورت کاملاً شفاف در این قرارداد، درج می‌گردد.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻲ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻧﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺯﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.