(اسم مصدر) [عربی: استحلاء] [قدیمی] [estehlā] شیرین دانستن.